image
PVwizz
regulamin

Regulamin korzystania z aplikacji PVwizz Partner

Dziękujemy za korzystanie z aplikacji PVwizz Partner (PVwizz).

Korzystając z funkcjonalności aplikacji PVwizz, Użytkownik akceptuje niniejsze warunki regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Prosimy o dokładne ich przeczytanie.

1. Definicje

Regulamin - Regulamin Korzystania z funkcjonalności aplikacji PVwizz. opisany w niniejszym dokumencie.

Użytkownik - podmiot korzystający z aplikacji (określany także jako „Ty”)

Aplikacja - aplikacja web oraz aplikacje mobilne z których Użytkownik korzysta, służące łączeniu osób zgłaszających prośbę o pomoc z osobami zgłaszającymi chęć udzielenia pomocy.

Zgłaszający prośbę o pomoc – Użytkownik, który zgłasza prośbę o pomoc poprzez wypełnienie formularza określającego zakres pomocy.

Zgłaszający chęć udzielenia pomocy – Użytkownik, który zgłasza chęć udzielenia pomocy poprzez podjęcie zgłoszenia prośby o pomoc.

Polityka Prywatności PVwizz – dokument wskazujący praktyki w zakresie zbierania, przetwarzania i wykorzystywania informacji i danych w aplikacji, stanowiący integralną część Regulaminu i dostępny na stronie https://partner.pvwizz.com/pl/prywatnosc

2. Korzystanie z Aplikacji PVwizz

Użytkownikami aplikacji mogą być dorosłe osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, które zaakceptowały Regulamin.

Za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Korzystanie z aplikacji jest darmowe.

Aplikacja bazuje na założeniu o społecznym zaufaniu oraz na założeniu o dobrej woli użytkowników, którzy potrzebują pomocy lub chcą jej udzielić. Wszyscy użytkownicy aplikacji są bezwzględnie zobowiązani do podawania prawdziwych informacji, dzięki którym niesienie pomocy będzie rzetelne, sprawne i będzie służyło dobru osób zaangażowanych w tworzoną relację pomocową.

Nie wolno oszukiwać, nie wolno wyłudzać informacji, nie wolno wykorzystywać społecznego zaufania ani dobrej woli osób korzystających z aplikacji.

Świadczenie pomocy w ramach aplikacji PVwizz powinno być darmowe. Uśmiech, słowo dziękuję, wdzięczność oraz wzmocnione społeczne więzy są zapłatą o znacznie większym znaczeniu i wartości niż pieniądze. Świadcz pomoc dla tych właśnie wartości!

Nie dotyczy to kosztów zakupów – koszt realizowanych zakupów lub usługi uwidoczniony na rachunku powinien być poniesiony przez osobę proszącą o pomoc.

3. Zakres funkcjonalności aplikacji

Korzystanie z aplikacji nie wymaga zarejestrowania i utworzenia Konta Użytkownika.

Podstawowa funkcjonalność aplikacji polega na łączeniu osób zgłaszających prośbę o pomoc z osobami, które chcą udzielić pomocy.

Osoba zgłaszająca prośbę o pomoc określa zakres tej pomocy, miejsce oraz termin jej realizacji poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru w aplikacji.

Osoba zgłaszająca chęć udzielenia pomocy podejmuje dane zgłoszenie prośby o pomoc klikając w przycisk „pomogę!”.

Aplikacja daje możliwość pozostawienia dodatkowych informacji w postaci komentarza. Te informacje mogą być szczególnie istotne dla sprawności realizacji pomocy.

W sytuacjach wyjątkowych, jak np. stan zagrożenia epidemiologicznego, aplikacja może wyświetlać dodatkowy formularz, prosząc o dane dotyczące stanu zdrowia czy ryzyka kontaktu z osobami zarażonymi. Zbieranie tych informacji wynika z poczucia odpowiedzialności oraz troski o siebie nawzajem. Świadomie świadczona pomoc to dobra pomoc. Świadomie zgłaszana prośba o pomoc to dobra prośba o pomoc.

4. Wymagania techniczne dla korzystania z Serwisu

Korzystanie z aplikacji możliwe jest za pomocą przeglądarki internetowej, lub dedykowanych aplikacji mobilnych udostępnionych na platformach Google Play Store i Apple App Store.

Do korzystania z aplikacji za pomocą przeglądarki zalecamy stosowanie najnowszych wersji przeglądarek i zabezpieczeń systemu operacyjnego. Aplikacja może poinformować Użytkownika o niewspieranej wersji przeglądarki, i/lub nie być dostępny lub nie działać poprawnie na starszych wersjach przeglądarek.

Do korzystania z aplikacji na systemie Android, wymagane jest urządzenie z systemem w wersji przynajmniej 4.4, odpowiednia ilość pamięci aby zainstalować aplikację, połączenie internetowe.

Do korzystania z aplikacji na systemie iOS, wymagane jest urządzenie z systemem w wersji przynajmniej 10, odpowiednia ilość pamięci aby zainstalować aplikację, połączenie internetowe.

Wskazane jest włączenie i udostępnienie usług lokalizacji.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że aplikacja może od czasu do czasu być niedostępna, może zostać zawieszona lub wyłączona.

5. Odpowiedzialność

SayEnergy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za realizacje pomocy w ramach zgłaszanych próśb o pomoc w aplikacji PVwizz.

Aplikacja PVwizz to platforma udostępniona darmowo, służąca ludziom do łączenia się celem świadczenia darmowej pomocy. Użytkownicy aplikacji ponoszą pełną indywidualną odpowiedzialność za informacje wprowadzane w aplikacji, oraz za wykonywane czynności jako bezpośrednia i pośrednia konsekwencja wprowadzonych i udostępnionych informacji.

W żadnym przypadku SayEnergy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty bądź szkody wynikające z działań użytkowników aplikacji, a w szczególności za straty na zdrowiu i życiu.

6. Reklamacje

Jeśli masz pytania, uwagi, lub chciałbyś złożyć reklamacje związaną z funkcjonowaniem Aplikacji PVwizz możesz je przesłać pocztą email na adres: info@sayenergy.com.

7. Postanowienia Końcowe

SayEnergy może modyfikować treść Regulaminu lub Warunków Dodatkowych, np. aby odzwierciedlić zmiany w prawie, czy zmiany w funkcjonowaniu aplikacji.

W przypadku zmian w Regulaminie SayEnergy poinformuje Użytkowników na stronie aplikacji.

Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez SayEnergy w powiadomieniu o zmianie, nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia, jednakże zmiany dotyczące wprowadzenia nowych funkcji lub Usług, zmiany z przyczyn prawnych, zmiany dla nowych Użytkowników wejdą w życie wraz z ogłoszeniem.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności: ustawa z 23 kwietnia 1964 – Kodeks Cywilny, ustawa z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, ustawa z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną – wszystkie z dalszymi, obowiązującymi aktualnie zmianami.

Jeżeli okaże się że jakieś postanowienie Regulaminu jest niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień.

Wszystkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu lub dotyczące Usług podlegają prawu polskiemu i rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny w Polsce.